Op 10 november ontvingen alle raadsleden en het College de nota ‘Ethiek tot welke prijs’ en de mailwisseling met het College. De misstanden die DPE signaleert in de uitvoering van de WMO, Jeugdwet en Participatiewet worden door de verantwoordelijke wethouders niet naar tevredenheid van het DPE opgepakt. Sterker nog, in de mailwisseling wordt DPE beticht van laster. DPE vraagt om een onafhankelijk onderzoek naar de uitvoeringspraktijk. GroenLinks heeft het initiatief genomen om DPE uit te nodigen voor een gesprek hierover op 27 november met alle raadsfracties. In het besloten overleg was Burgerbelangen als enige partij niet vertegenwoordigd. DPE heeft de raadsleden meegenomen in de ethische problematiek en vragen van raadsleden beantwoord.  
 
Het gevoel er gaan zaken mis en dit moet ophouden voor onze inwoners werd door iedereen onderschreven. Dit moet stoppen, het moet anders. Iedereen was onder de indruk en de vervolgafspraak was snel gemaakt: we gaan in gesprek met de drie verantwoordelijke wethouders Kampman, Nods en van den Berg. Het tweede gesprek op 17 december heeft opgeleverd dat de wethouders erkennen dat er iets niet goed gaat en dat dit zo niet langer kan. Er komt nu een verkennend onderzoek naar de vragen van de fracties, vanuit de rekenkamer en de griffie. De vragen zullen in januari 2021 worden gerapporteerd met een voorstel voor het uitvoeren van een onderzoek aan de gemeenteraad. GroenLinks is voorstander van een extern onderzoek.  
 
We hebben inmiddels van 3 partijen gehoord dat het niet goed verloopt in de gemeente Enschede met die uitvoering van de Jeugdwet, WMO en Participatiewet: van Sociaal Hart bij monde van René Beunders, verschillende sociaal advocaten uit Enschede en het DPE.  Hoor wat Sociaal advocaat Jan Melief bij 1Twente hierover te melden heeft. Alle 3  partijen helpen vele cliënten die problemen ervaren met de gemeente Enschede met het maken van bezwaar of het starten van beroepsprocedures. Het Diaconaal Platform Enschede heeft afgelopen jaar zo’n 3000 inwoners geholpen. Zij melden dat de gemeente erop aan stuurt dat er zo weinig mogelijk bezwaar- en beroepsprocedures worden gestart door cliënten. Jan Melief helpt zo’n 100 inwoners per jaar met bezwaar en beroepszaken.  
 
De Sociaal advocaten hebben vele rechtszaken tegen de gemeente gewonnen en Sociaal Hart en DPE lopen met hun individuele cliënt vaak tegen de muur op van de gemeente. Een muur die de gemeente zelf heeft opgetrokken.  
 
Voor GroenLinks is het zo dat we ervan uitgaan dat de gemeente een lerende organisatie wil zijn. Dit is vastgelegd in bijvoorbeeld de verordening op de klachtencommissaris maar ook in andere zin genoemd in moties van de afgelopen tijd. Het College heeft beaamd dat dit ook voor hen als bestuurders geldt en daar zullen wij het College graag aan houden. Want waarom is dit probleem, wat ontstaan is in de vorige collegeperiode, nog niet opgelost? En waarom wijst het College naar falend landelijk beleid m.b.t. de transitie en kijkt ze  niet naar de puinhoop in eigen huis?  
 
GroenLinks heeft meerdere keren gepleit voor de benadering met de warme hand en niet de koude hand. Met de koude hand kijk je sec naar het nakomen van procedures, regelgeving en wetten en niet naar wat iemand nodig heeft. De warme hand dan ga je maatwerk leveren zodat iemand echt geholpen wordt. Dat is wat we voorstaan en dat is wat het algemene kader hoort te zijn van de raad als het gaat om bejegening van onze inwoners. Anders gezegd: ambtenaren zijn dienaren van de publieke taak. Het gaat meer om ‘waarmee kan ik u van dienst zijn’ en niet vanuit een controle houding toetsen ‘heeft u wel aan de regeltjes voldaan.’   
 
Ethiek is een groot issue. Wie goed doet, goed ontmoet. Betrouwbaar willen zijn. De rechten van inwoners respecteren. 
 
Het ‘dossier’ met de waslijst van klachten punten van Stichting Sociaal Hart, door René Beunders. 
 
PARTICIPATIEWET (BIJSTAND) EN ARMOEDE 
Onrechtmatige zoekperiode bijstandsaanvragers 27+ (Nationale Ombudsman 2015) 
Gebrekkige bevoorschotting bijstandsaanvragers (Rekenkamer Enschede 2017) 
Niet in behandeling nemen aanvragen bewindvoering (Centrale Raad van Beroep 2017) 
Geen informatie ontheffing alleenstaande ouder (Werksessie Bijstand 2016) 
Gebrekkige "fraude" onderzoeken ruïneren mensenlevens 
Schijnversoepeling inhumane maatregelenverordening 
Gebrekkige verlening bijzondere bijstand 
Individuele Inkomenstoeslag extreem gekort 
Gebrekkige vaststelling individuele beslagvrije voet 
Veelaanvragers maanden lang zonder inkomen 
Armoedegelden verdwijnen naar algemene middelen 
Schending AVG opvragen en beheren medische gegevens 
Inhumane WNNO voor sociaal dak- en thuislozen (Humanitas) 
Geen briefadres voor sociaal dak- en thuislozen 
Geen rekening gehouden met 15.000 laaggeletterden 
 
WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 
Ouderen, zieken en gehandicapten beroofd van zorg 
Uitspraak Centrale Raad van Beroep 06-02-2019 (tijdsindicatie verplicht) 
Doorlopende WMO-actie 'Gratis rechtshulp bij onvoldoende thuishulp' 
Lange wachttijden Wijkteams Wmo en Jeugdzorg-aanvragen 
Schending AVG opvragen en beheren medische gegevens 
Beëindigen 'Dienstencheque' huishoudelijk zorg 
Wegbezuinigen 'Mantelzorgcomplimentje' 
 
GEMEENTELIJK KLACHTENCOMMISSARIAAT 
Niet onafhankelijk, grote onvrede over positionering en functioneren 
 
De bevindingen van de 3 genoemde partijen verdienen een gedegen reactie en ook een gedegen onafhankelijk onderzoek.