Afdeling

Bestuur

Het bestuur draagt zorg voor het dagelijkse reilen en zeilen van de afdeling. Het bestuur initieert activiteiten voor de leden en belangstellenden, is verantwoordelijk voor de campagneactiviteiten, en onderhoudt het contact met de fractie en de leden. Verder is het bestuur verantwoordelijk voor zaken als de afdelingsfinanciën en het organiseren van ledenvergaderingen. Contact bestuur

Maak kennis met onze mensen op pagina Mensen.

Algemene Leden Vergadering (ALV)

Twee keer per jaar wordt er een algemene ledenvergadering belegd. Hier leggen bestuur en fractieleden verantwoording af, worden verenigingszaken aan de orde gesteld en besluiten genomen.

Werk- en themagroepen

In de afdeling zijn werkgroepen actief op het gebied Zorg & Welzijn en Milieu & Bebouwde Omgeving. Daarnaast zijn er informele themagroepen op het gebied van Kunst & Cultuur en Werk & Inkomen. Deze groepen dragen bij aan maatschappelijke en politieke meningsvorming en debat binnen en buiten de afdeling. Zij doen dat op basis van themagerichte activiteiten in de vorm van actieve informatieverzameling, gesprekken met ervaringsdeskundigen en werkbezoeken bij instanties en op locaties die voor de betreffende thema’s van belang zijn. Zij vervullen daarmee een voelspriet- en klankbordfunctie voor de raadsfractie, informeren leden van de afdeling over maatschappelijk en politiek relevante ontwikkelingen in de gemeente, en nodigen de leden daarbij ook uit tot actieve betrokkenheid, in het bijzonder door middel van tweemaandelijkse thema-avonden. Daarnaast dragen zij bij aan de invulling van het programma voor de gemeenteraadsverkiezingen.

Contactpersonen voor de werk- en themagroepen zijn: Claudy Schulten (Zorg & Welzijn), Erik Mulder (Milieu & Bebouwde Omgeving), Arris Roordink (Kunst & Cultuur), Elvis Huwaë (Werk & Inkomen).

Commissies

Binnen de afdeling is ook een aantal commissie actief. Zie hieronder voor een overzicht.

Activiteitencommissie

Met haar activiteitencommissie wil het afdelingsbestuur de leden zoveel mogelijk betrekken bij de activiteiten van GroenLinks Enschede. Een aantal keren per jaar nodigen we onze nieuwe en andere leden uit voor een kennismakings- en informatiebijeenkomst met de fractie en het bestuur op het stadhuis. Veel van onze leden zijn ook actief betrokken bij de verkiezingscampagnes, waarbij we samen zoveel mogelijk zichtbaar zijn op straat met flyeracties en huis-aan-huis bezoeken. We willen met onze activiteiten in Enschede ook zoveel mogelijk nieuwe leden zien te werven uit diverse groepen van de samenleving. Met de organisatie van borrels en andere sociale activiteiten bieden we leden en belangstellenden bovendien gelegenheid om elkaar informeel te leren kennen. Contactpersonen voor de activiteitencommissie zijn Brechje Maréchal, Dirk Stemerding en Barbara Vreugdenhil: activiteiten@groenlinksenschede.nl

Kandidatencommissie

Deze commissie, waarvan de samenstelling door de ALV wordt vastgesteld, werft kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen, doet een voorstel voor de kandidatenlijst aan de ALV, en blijft ook na de verkiezingen beschikbaar voor begeleiding van de GroenLinks raadsleden.

Programmacommissie

Deze ad hoc commissie stelt het verkiezingsprogramma samen voor de gemeenteraadsverkiezingen en wordt ongeveer een jaar voor de gemeenteraadsverkiezingen door de ALV ingesteld.