Het sociaal domein beter en goedkoper, een mooi voorbeeld

Humanitas onder Dak (HOD) en het Leger des Heils (LdH) mogen ‘algemene voorzieningen’ gaan inrichtingen, om veel eerder in staat te zijn o.a. cliënten in de maatschappelijke opvang van de nodige ondersteuning te voorzien. De verwachting is dat de hulpverlening op deze manier verbetert, vooral in een vroegtijdig stadium, en uiteindelijk goedkoper uitpakt voor de gemeente. Afgelopen maand heeft het College van B&W hiertoe besloten en de gemeenteraad een brief gestuurd. Eigenlijk gaat het om een mooi concreet en goed voorbeeld van de ‘transformatie in het sociaal domein’ en van ontbureaucratiseren.

Doordat voor het onderzoek en het afgeven van de beschikking voor een ‘maatwerkvoorziening’ een termijn van 8 weken staat, was er voor HOD in de startfase met een een cliënt vaak onvoldoende mogelijkheid in te springen op de ondersteuningsbehoefte, waardoor problemen gemakkelijk konden verergeren. De opvangvoorzieningen worden gefinancierd vanuit de centrumgemeentegelden vanuit het Rijk. In de praktijk bleek dat de standaard ondersteuning die geboden kon worden vanuit de maatschappelijke opvang voor 60% van de cliënten ontoereikend was. Om het mogelijk te maken direct te kunnen starten met de benodigde ondersteuning, is deze aangevuld met een ‘standaard pakketje’ ondersteuning voor Enschedese cliënten die dit nodig hebben. Het wordt een algemene voorziening genoemd.

Een groot deel van het huidige ambulante aanbod van het Leger des Heils, wordt ook ondergebracht in een algemene voorziening. Door het ‘ontschotten’ van het bestaande aanbod van het Leger des Heils kan ook weer ‘direct worden ingezet wat nodig is’. Innovatieve en creatieve ideeën die bijdragen aan het herstel van de cliënt worden op deze manier haalbaar, schrijft het College in de brief. Door het ontschotten van het aanbod en de besparing op administratieve lasten ontstaat hiervoor meer tijd en ruimte. Door het organiseren van de ondersteuningsbehoefte in een algemene voorziening, vindt de beoordeling plaats bij de aanbieder. De aanbieder beoordeelt of de inwoner valt onder de duidelijk omschreven doelgroep en toetst aan de gemaakte afspraken. Zo wordt beschikkingsloos gewerkt - vertrouwen in de zorgaanbieder is het uitgangspunt - met als resultaat dat de toegang naar de zorg verbetert.

Voor beide algemene voorzieningen geldt dat er geen extra financiële middelen worden ingezet.