Motie Creatieve broedplaatsen niet misbruiken

 • Motie ingediend in de raadsvergadering van 26 mei 2020
 • Motie ingediend door GroenLinks 
 • Motie aangenomen

De raad van de gemeente Enschede, 26 mei 2020, gehoord de beraadslagingen over: Subsidieverordening Creatieve Broedplaatsen 

Constaterende dat: 

 • Er in totaal 2,11 miljoen beschikbaar is uit de regiodeal Twente. Dit geld is opgedeeld in verschillende bestemmingen. 1.400.000,- euro is beschikbaar voor de creatieve broedplaatsen. 611.000,- euro is bestemd voor noodzakelijk geachte zaken als: netwerk versterken (Tetem), monitoring (Saxion), coaching (Saxion), ondersteuning (Concordia) en loonkosten (Gemeente Enschede);
 • Het bedrag van 1,4 miljoen euro is verdeeld over drie typen broedplaatsen. Type 1 is Woonkamers, waarbij bestaande instellingen van minimaal 3 jaar oud nieuwe initiatieven mogen faciliteren. Er mag max 50.000 naar 1 project en hiervoor is 350.000 bestemd. Type 2 is Bottom-up, het oprichten of verder ontwikkelen van creatieve broedplaatsen. Hier is max 140.000 per project beschikbaar en in totaal 700.000 bestemd. Type 3 is Top Down, projecten met een innovatief karakter gericht op kennisvergroting ten behoeve van ondernemingen ism creatieve en technologische talenten. Hier is max 50.000 per project beschikbaar en in totaal 350.000 bestemd;
 • B&W is bevoegd na de eerste subsidieronde, per 1 juni 2021, te schuiven met geld, indien zij dit nodig achten;
 • Een creatieve broedplaats is volgens de verordening: een fysieke of digitale verzamelplaats voor kunstenaars en ondernemers in de creatieve industrie waar ruimte bestaat om te experimenteren;
 • Een creatieve broedplaats volgens Wikipedia: Plekken met weinig of geen regels waar creatieve bedrijven zich vestigen en kunnen floreren. De aanwezigheid van soortgelijke en aanvullende bedrijven in de omgeving zorgt voor een aantrekkelijke subcultuur waar de creatieve klasse zich thuis voelen. Traditiegetrouw zijn veel broedplaatsen gehuisvest in oude goedkope (sloop)panden;

Overwegende dat:

 • Wij graag willen bijdragen via deze weg aan een transparante en eerlijke communicatie, zowel intern naar de raadsleden als extern naar onze (creatieve) inwoners;
 • Een amendement indienen voor bijvoorbeeld andere verdeling van de gelden over de verschillende typen, Het geijkte en voor de raad beschikbare middel zou zijn, maar inzet hiervan als gevolg van de gekozen constructie met meerdere gemeenten een amendement deze gehele regiodeal in gevaar kan brengen;
 • De betrokken ambtenaren en wethouder(s) geloofd en gewaardeerd worden in hun harde werk om deze deal uberhaupt mogelijk te maken;
 • De verdeling in 3 typen broedplaatsen ervoor zorgt dat de “echte” creatieve broedplaatsen, het bottom-up type, slechts 700.000 beschikbaar hebben. En dat dit bedrag nog lager zou kunnen gaan uitvallen, indien B&W besluit geld te gaan overhevelen per 1 juni 2021;
 • Het daadwerkelijk zich kunnen vestigen van creatieve bedrijven op goedkopere en creatieve plekken, het meest van belang is voor het hoofddoel van deze verordening (zoals omschreven in artikel 2) en de uitdaging waar onze stad voor staat, aantrekkelijker worden voor talenten. En daarmee aantrekkelijker worden voor al onze inwoners;

Draagt het college op:

 • Alles in het werk te stellen om te zorgen dat het grootste deel van het beschikbare budget bij de échte creatieve broedplaatsten – zoals bedoeld - terecht komt en niet bij de reeds lang bestaande door de overheid gefinancierde instellingen;
 • Over de (voortgang van de) besteding van het budget en het (tussentijdse) effect op de creatieve broedplaatsen de raad jaarlijks voor 1 juni volledig te informeren, gedurende de looptijd;
 • Op grond van art 169 lid 4 de raad eerst om zijn wensen en bedenkingen te uiten, alvorens als college gebruik te maken van de bevoegdheid als gegeven in art 4 lid 5 van de subsidieverordening en middelen over te hevelen van de ene naar de andere categorie.

En gaat over tot de orde van de dag.