De raad van de gemeente Enschede, gehoord de beraadslagingen over: De gemeentebegroting 2021-2024 

Constaterende dat: 

 • De Sustainable Development Goals (SDG) van de Verenigde Naties, met 17 duurzame ontwikkelings doelenstellingen, zijn de wereldwijde duurzaamheidsagenda tot 2030. Die sterk vervlochten zijn met de opgaven van gemeenten. Denk hierbij aan het terugdringen van ongelijkheid, maatschappelijke integratie, een prettige en veilige leefomgeving, duurzame productie en consumptie, en kwalitatief en participatief bestuur; 

 • Alle 17 SDG bevatten subdoelen die direct of indirect raken aan het dagelijkse werk van Nederlandse gemeenten. Gemeenten zijn onmisbaar bij het behalen van de doelen; en omgekeerd vormen de duurzame ontwikkelingsdoelen voor gemeenten een onmisbare leidraad om te werken aan de integrale duurzaamheid; 

 • De duurzame ontwikkelingsdoelen vormen een internationaal erkend raamwerk met een positieve blik op de toekomst en daardoor een bruikbare basis voor dialoog met burgers en lokale partijen: wat vinden we belangrijk en waar willen we naartoe?; 

 • De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) is een campagne "Gemeenten 4 Global Goals" gestart ter ondersteuning van gemeenten bij het implementeren van de SDG; 

 • Enschede is op dit moment nog niet aangeloten bij de Global Goals campagne van de VNG. 

Overwegende dat: 


 • De Sustainable Development Goals ook voor Enschede relevant en belangrijk zijn; 

 • De VNG gemeenten kan ondersteunen bij het invulling geven aan de duurzame ontwikkelingsdoelen via de 
VNG campagne: Gemeenten 4 Global Goals. Bijvoorbeeld via het bieden van kennis, tools, communicatie en 
netwerk; 

 • Inmiddels 96 gemeenten zich hebben aangesloten bij de campagne, waaronder Hengelo en Oldenzaal; 

 • De Global Goals veel positieve energie kunnen losmaken in gemeenten en vormen een verbindend element 
in de samenwerking met burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties. 

Draagt het college op: 

 • De gemeente Enschede aan te melden als Global Goals Gemeente; 

 • Uit te zoeken, samen met de VNG, hoe het beste invulling gegeven kan worden aan de SDG en hierover terugkoppeling te doen aan de Raad. 

En gaat over tot de orde van de dag.