Er slapen structureel (behalve als het vriest) tot zo’n 30 personen op straat in Enschede. Zo blijkt uit antwoorden van het college van B&W d.d. 6 april 2021 (weekoverzicht raadsstukken enschede.nl zat. 10 april 2021) op vragen over de ‘vaste klanten’ van de winternoodopvang. Uit de antwoorden blijkt ook dat burgemeester en wethouders niet kunnen aangeven wanneer deze groep, die deels al jarenlang aan Enschede gebonden is, uiterlijk ondergebracht zal zijn in een eigen onderkomen, beschermd wonen of een vorm van opvang. GroenLinks en PvdA vinden dit te vrijblijvend gezien de al langdurige, nijpende situatie en zijn hiervan geschrokken. We hebben dan ook vervolgvragen gesteld aan het college.

Beide fracties zijn bezorgd dat de situatie mogelijk nog een jaar of langer voortduurt - nog een winter - we willen dan ook dat het college tempo maakt met het realiseren van structurele oplossingen, maar ook met evt. tijdelijke als het niet anders kan. Uit gesprekken met diverse instellingen in de stad is ons gebleken dat op korte termijn voor (vermoedelijk een groot deel van) de groep een (tijdelijke) oplossing gevonden kan worden in een ‘paradijsvogelwoning’.

Surplus heeft met de tien bestaande woningen goede ervaringen en ook de bewoners zijn tevreden. Volgens Surplus is het mogelijk om een substantieel aantal te realiseren, voor het aankomende najaar, mits er medewerking wordt verleend vanuit de gemeente. Daarbij zijn ‘paradijsvogelwoningen’ volgens Surplus e.a. veelal passend voor de daklozen waar het hier om gaat. Bij de realisatie van de bestaande woningen is vanuit de gemeente een taskforce actief geweest die ondersteunde bij het vinden van een locatie, het regelen van vergunningen e.d. GroenLinks en PvdA willen dat ook nu zo’n taskforce wordt ingesteld om heel snel te doen wat al jaren nodig is. Lees de vervolgvragen die we hebben gesteld met de antwoorden (weekoverzicht raadsstukken enschede.nl zat. 29 mei 2021).