De afgelopen jaren zijn er goede stappen gemaakt, maar nog te vaak worden jongeren niet betrokken bij zaken die voor hen worden georganiseerd of die hun aangaan. GroenLinks wil dat graag anders zien. Wij zijn voor een jongerenbudget, waaruit initiatieven aangedragen door jongeren kunnen worden bekostigd, en voor een jongerenraad die de gemeente gevraagd en ongevraagd advies geeft over alles dat de jongeren aangaat. GroenLinks wil dat de gemeente jongeren actief betrekt bij beleid en ontwikkelingen die hen betrekken of raken.

Ieder kind moet de kans krijgen zich optimaal te kunnen ontwikkelen in een veilige en groene omgeving. GroenLinks wil daarom niet bezuinigen op opvoedondersteuning, preventie en vroeg- en voorschoolse educatie. Schoolgebouwen moeten worden verduurzaamd en schoolpleinen zo groen mogelijk ingericht. De nieuwe generatie leerlingen moet tevens gezond opgroeien. GroenLinks wil daarom onder meer dat scholen en andere plekken waar jongeren komen rookvrij worden.

GroenLinks wil dat de gemeente een leidende rol speelt in het tegengaan van segregatie op scholen zodat kinderen van verschillende etnisch, culturele, religieuze en sociaaleconomische achtergronden samen naar school kunnen gaan. Zo kunnen kinderen leren van verschillen, leren respectvol met andersdenkenden om te gaan en leren om con icten op een vreedzame manier op te lossen.