Amendement Ambitie 2030

  • Amendement ingediend in de raadsvergadering van 7 september 2020
  • Amendement ingediend door GroenLinks 
  • Amendement verworpen

De raad van de gemeente Enschede op 7 september 2020, besprekende het raadsvoorstel: Vaststelling nota 'uitgangspunten energievisie' 

Stellen het volgende amendement voor: 

  • Naast de ambitie van 16,6% duurzame energie aan het eind van deze raadsperiode, voor 2030 een ambitie van 30% duurzame energie op gemeentelijk grondgebied te stellen en daarnaast te gaan participeren in projecten buiten ons grondgebied.

Toelichting:

  • In het coalitieakkoord is de doelstelling opgenomen dat in 2022 16,6% van de in Enschede gebruikte energie duurzaam binnen onze gemeente wordt opgewekt;
  • Enschede heeft als ambitie gesteld om in 2050 volledig duurzaam te zijn;
  • Om op koers te zijn voor een volledig duurzaam Enschede in 2050, dient in 2030 minimaal 40% van onze energievoorziening duurzaam ingericht te zijn;
  • Op basis van de huidige technieken, en rekening houdend met de kenmerken en kwaliteiten van ons landschap, kan niet veel meer dan ca. 30% van ons energiegebruik duurzaam binnen onze gemeente worden opgewekt en zal voor de overige 70% samenwerking met c.q. deelneming in projecten buiten ons grondgebied moeten worden gezocht;
  • De energievisie heeft een looptijd tot 2030 en moet dus ook de ruimtelijke kaders stellen om invulling te kunnen geven aan de voor 2030 benodigde ambitie;

Besluit punt 1 van het raadsvoorstel te wijzigen in:

  • “1. De als bijlage 1 aan dit voorstel toegevoegde nota 'Uitgangspunten Energievisie' gewijzigd vast te stellen, waarbij als doelstelling voor 2030 wordt gesteld dat 30% van het Enschedese energieverbruik duurzaam binnen onze gemeente kan worden opgewekt en aanvullend daarop voor minimaal 10% van het Enschedese energieverbruik wordt geparticipeerd in projecten buiten onze gemeentegrens.”

En gaat over tot de orde van de dag.