Foto door Gerd Altmann via Pexels

Daadwerkelijk respijtzorg voor zwaar belaste mantelzorger?

GroenLinks wil dat mantelzorgers de aandacht krijgen die ze verdienen. Sommigen hebben het zwaar en hebben ook zelf soms een steuntje in de rug nodig: respijtzorg. Naar aanleiding van een onderzoek (bijlage onderzoek) naar de behoeften van mantelzorgers, op verzoek van onder meer GroenLinks, reageert het College met een brief waarin wordt vermeld dat die aandacht er nu ook komt (of lijkt te komen?). Jammer alleen dat er (nog) geen campagne komt om bekendheid te geven aan de mogelijkheden van respijtzorg.
 

Bij de behandeling van de zomernota in 2019 is de motie ‘Respijtzorg voor mantelzorgers’ aangenomen. Met de motie werd gevraagd in kaart te brengen wat de behoefte aan respijtzorg onder mantelzorgers is en hoe hierin kan worden voorzien. Vervolgens is onderzoek (zie bijlage) uitgevoerd, met daarbij specifiek aandacht voor de bekendheid met en de behoefte aan respijtzorg. Dat is vervangende zorg door een vrijwilliger of een professional ter ontlasting van een mantelzorger. Respijtzorg bestaat in verschillende vormen: thuisopvang, dagopvang, kortdurende opname etc. en kan variëren in omvang van enkele uren tot een vakantie.

Over de mantelzorgers zelf valt op dat zij over het algemeen slecht op de hoogte zijn van het bestaan van respijtzorg en van de concrete mogelijkheden die er zijn. Daarnaast komt uit het onderzoek naar voren een gevoeld gebrek aan waardering onder de mantelzorgers. Opmerkelijk is dat het College zegt met het onderzoek in de hand aan de slag te willen gaan om mantelzorgondersteuning meer ‘voorliggend’ te organiseren. Bijvoorbeeld in de wijkwijzers, of op andere logische plekken in de wijken (ontmoetingscentra van Liberein, De Posten, Livio). Daarbij schrijft het College: ‘zou het welzijnswerk wellicht een rol kunnen spelen in het bieden van (voorliggende) mantelzorgondersteuning en waar nodig door [kunnen] verwijzen.’ Dit laatste klinkt wel erg vrijblijvend, wat de vraag oproept of het ‘luisterend oor’ en de nodige doorverwijzingen voor de mantelzorgers nu wel echt georganiseerd gaan worden. Ook ontbreekt (vooralsnog) een campagne om bekendheid te geven aan de mogelijkheden van respijtzorg, helaas. Toch nog maar eens aan de bel trekken bij de heren en dame van B&W.