De raad van de gemeente Enschede op 7 september 2020, gehoord de beraadslagingen over het raadsvoorstel: Vaststelling nota 'Uitgangspunten Energievisie' 

Constaterende dat: 

  • Enschede, net als andere gemeenten, een forse opgave heeft om over te stappen van fossiele naar duurzame energiebronnen;
  • Een deel van deze transitie binnen onze gemeentegrenzen moet plaatsvinden in de vorm van o.a. zon op dak, zonnevelden, windmolens en mogelijk andere technieken die zich de komende jaren aandienen;
  • In het coalitieakkoord de volgende passage is opgenomen: “We willen samen met buurtbewoners en woningbouwcorporaties per wijk een plan opstellen om klimaatneutraal te worden;”