Motie Buurt-energieplannen

 • Motie ingediend in de raadsvergadering van 7 september 2020
 • Motie ingediend door GroenLinks 
 • Motie aangenomen

De raad van de gemeente Enschede op 7 september 2020, gehoord de beraadslagingen over het raadsvoorstel: Vaststelling nota 'Uitgangspunten Energievisie' 

Constaterende dat: 

 • Enschede, net als andere gemeenten, een forse opgave heeft om over te stappen van fossiele naar duurzame energiebronnen;
 • Een deel van deze transitie binnen onze gemeentegrenzen moet plaatsvinden in de vorm van o.a. zon op dak, zonnevelden, windmolens en mogelijk andere technieken die zich de komende jaren aandienen;
 • In het coalitieakkoord de volgende passage is opgenomen: “We willen samen met buurtbewoners en woningbouwcorporaties per wijk een plan opstellen om klimaatneutraal te worden;”

Overwegende dat:

 • De energietransitie een gezamenlijke opgave van ons allen is: gemeente, bedrijven, instellingen en bewoners;
 • Deze raad meermaals heeft uitgesproken, onder andere met vaststellen van het “Enschede Akkoord,” veel waarde te hechten aan betrokkenheid en participatie van bewoners;
 • Het voor de energiedoelstelling ondergeschikt is welke technieken op welke plekken worden ingezet, mits de doelstelling wordt gehaald en wordt voldaan aan wettelijke (afstands-)normen;
 • Een plan dat samen met bewoners en betrokkenen uit een buurt is opgesteld meer commitment en minder bezwaren zal kennen dan een ‘van bovenaf’ opgelegd plan;
 • Door de (directe) omgeving/lokale maatschappij zoveel mogelijk mede-eigenaar te laten zijn van energieprojecten, de winst ook zoveel mogelijk ten goede kan komen aan die omgeving;

Draagt het college op:

 • Zo spoedig mogelijk in zoveel mogelijk wijken, buurten, buurtschappen en dorpen het gesprek met bewoners en betrokkenen te faciliteren en waar nodig initiëren/coördineren, om tot energieplannen te komen waarin wordt beschreven hoe de betreffende gebieden hun bijdrage kunnen leveren aan de energietransitie;
 • Het deel van onze energieopgave dat redelijkerwijs binnen onze gemeentegrenzen kan worden gerealiseerd, zo eerlijk mogelijk / naar vermogen over de verschillende wijken, buurten, buurtschappen en dorpen binnen onze gemeente te verdelen, en deze opgaven per gebied als kader mee te geven voor de op te stellen buurtenergieplannen;
 • Bij alle energieprojecten te streven naar een zo groot mogelijke deelname van de omgeving / gemeenschap in die projecten, zodat de winsten niet wegvloeien naar buiten de gemeente, maar zoveel mogelijk ten goede kunnen komen aan die omgeving, zodat energieprojecten zoveel mogelijk ván, dóór en vóór de lokale / Enschedese gemeenschap worden;

En gaat over tot de orde van de dag.