Motie Gemeente geeft goede voorbeeld

 • Motie ingediend in de raadsvergadering van 7 september 2020
 • Motie ingediend door GroenLinks 
 • Motie aangenomen

De raad van de gemeente Enschede op 7 september 2020, gehoord de beraadslagingen over het raadsvoorstel: Vaststelling nota 'Uitgangspunten Energievisie' 

Constaterende dat: 

 • Enschede, net als andere gemeenten, een forse opgave heeft om de energietransitie vorm te geven;
 • Deze transitie inzet vraagt van iedereen: bewoners, bedrijven, instellingen en ook de gemeente zelf;
 • Een aanzienlijk deel van het energieverbruik binnen gebouwen plaatsvindt;
 • Het verduurzamen van gebouwen, zoals het plaatsen van zonnepanelen op daken, isoleren, installeren van warmtepompen etc. veel draagvlak heeft en nauwelijks effecten op ons landschap heeft;
 • Van de gemeentelijke panden slechts enkele zijn voorzien van zonnepanelen;

Overwegende dat:

 • Door zelf het goede voorbeeld te geven, de gemeente het belang van de energietransitie onderstreept en laat zien haar eigen verantwoordelijkheid te nemen;
 • Dit het draagvlak kan vergroten voor maatregelen elders binnen de gemeente;

Draagt het college op:

 • Volop in te zitten op het verder verduurzamen van panden in gemeentelijk bezit / beheer;
 • Zoveel mogelijk panden te voorzien van zonnepanelen en andere energiemaatregelen
 • Panden die (nog) niet geschikt zijn voor zonnepanelen zoveel mogelijk hiervoor geschikt te maken;
 • Voor gemeentelijke panden die niet redelijkerwijs geschikt zijn te maken voor zonnepanelen, uiterlijk voor het kerstreces met een voorstel te komen hoe we dit kunnen compenseren door deel te nemen in andere (lokale) zon-op-dak projecten.

En gaat over tot de orde van de dag.