Wat GroenLinks betreft dienen in deze warmtevisie twee onderwerpen centraal te staan: 1. hoe bereik je zo snel mogelijk zo veel mogelijk duurzaamheidswinst en 2. hoe nemen we de grootste zorgen van bewoners weg. Het laatste is in de uitgangspunten voor de warmtevisie goed terug te vinden, het eerste helaas minder.

In het kader van de warmtevisie is een enquête onder Enschedese bewoners gehouden, die door ruim 1300 Enschedeërs is ingevuld. Uit de enquête blijkt dat bewoners zich het meeste zorgen maken over 1. de kosten, 2. het überhaupt beschikbaar zijn van een oplossing voor hun woning en 3. de verbouwing an sich. Op de vraag wat de belangrijkste voorwaarden zijn voor een aardgasvrije oplossing voor hun woning, geven bewoners op 1. de betaalbaarheid, op 2. de wens tot keuzevrijheid en op 3. de duurzaamheid van de oplossing. Heldere resultaten, en overeenkomstig met wat ik verder tijdens bijeenkomsten en in gesprekken met bewoners hoor.

In de uitgangspunten die het college voor de warmtevisie voorstelt, zien we de uitkomsten van de enquête duidelijk terugkomen. Het eerste uitgangspunt betreft de betaalbaarheid en het tweede "ruimte voor eigen initiatief en keuze". Verder stelt het college o.a. voor goed te communiceren (wat altijd op zou moeten gaan) en het aardgasvrij maken te willen combineren met andere werkzaamheden en opgaven in de betreffende wijken. Het ziet er allemaal vrij logisch uit.

Wat echter in de uitgangspunten minder uit de verf komt zijn de duurzaamheidsaspecten van de alternatieven voor het gas. Het college schrijft wel in te willen zetten op duurzame en betrouwbare, bewezen technieken, maar werkt dit niet verder uit. En gezien de forse inzet die er nu al is op warmtenetten in onze stad, is dit voor GroenLinks echt een punt van aandacht. Het warmtenet draait nu namelijk vooral op verbranding van afval en biomassa. Bronnen die helemaal niet zo duurzaam zijn en waarvan de beschikbaarheid op de langere termijn kan afnemen. Vóórdat er bij de warmtetransitie wordt ingezet op nog meer warmtenetten, wil GroenLinks daarom dat er concreet zicht is op echt duurzame warmtebronnen, zoals bijvoorbeeld diepe geothermie. We kunnen het ons niet veroorloven voor vele miljoenen aan warmtenetten aan te leggen, om in de toekomst tot de conclusie te komen dat we de warmte niet uit duurzame, hernieuwbare bronnen kunnen winnen. Maar ook voor andere alternatieven voor gas, zoals bijvoorbeeld het gebruik van waterstof, warmte-en-koudeopslag, restwarmte of geheel elektrische oplossingen, zal in beeld moeten worden gebracht in hoeverre dit langdurig duurzame oplossingen zijn, wat deze alternatieven opleveren en wat ze kosten. Pas dan kan er worden gekozen voor die oplossingen die ons echt vooruit brengen.

GroenLinks zal daarom voorstellen de duurzaamheid van de alternatieven en de "duurzaamheidswinst per euro" veel prominenter plek te geven in de uitgangspunten en daarmee de warmtevisie.
In de tussentijd zullen we vooral bij het Rijk moeten blijven aandringen op financiële regelingen die het voor bewoners mogelijk maken de nodige maatregelen in hun huis uit te voeren. Want zo lang de betaalbaarheid voor bewoners niet gegarandeerd is, zal er nauwelijks bereidheid zijn om mee te doen en zal ieder doel dat we stellen onbereikbaar blijven.