Vertragingstechniek bij energievisie?

Onlangs kreeg de gemeenteraad te horen dat de energievisie niet in het eerste kwartaal maar pas aan het eind van dit jaar door de raad kan worden vastgesteld. De energievisie moet in beeld brengen welke plekken binnen onze gemeente het meest geschikt zijn voor o.a. zonneweiden en windmolens, en is daarom essentieel voor de overstap op schone energiebronnen in Enschede.

Al in april 2017, na “Enschede wekt op,” heeft de raad het college opdracht gegeven de energievisie te schrijven. De planning was toen dat het opstellen van de energievisie een jaar in beslag zou nemen. Sindsdien is de energievisie keer op keer uitgesteld. Van medio 2018 naar 2019, naar het 1e kwartaal van 2020, naar nu al eind 2020. GroenLinks is het wachten meer dan beu en betwijfelt of dit college zich wel bewust is van de urgente opgaven waar we voor staan. GroenLinks heeft daarom in stevige schriftelijke vragen opheldering gevraagd aan het college over de nieuwe vertraging en heeft dat meteen aangegrepen om ook te vragen hoe het staat met alle duurzame punten uit het coalitieakkoord.
 

Deze extra vertraging betekent dat het college na het vaststellen van de energievisie nog maar ruim een jaar heeft om de visie om te zetten in concrete (omgevings)plannen. Iets dat bijna niet te doen is, zodat er grote kans bestaat dat de definitive plannen voor windmolens en grootschalige zonne-energie over de verkiezingen worden heengetild. Dat hiermee opnieuw een periode van 4 jaar grotendeels is verspild lijkt het college weinig te deren, want op echte ambitie en gevoel voor urgentie heeft GroenLinks het huidige college nog niet kunnen betrappen.

Zojuist heeft het college eindelijk de nota met uitgangspunten voor de energievisie naar de raad gestuurd, en ook daaruit blijkt weer het totale gebrek aan urgentie en ambitie bij dit college: Waar volgens het coalitieakkoord gedurende deze collegeperiode het aandeel duurzame energie in Enschede met 8% moet toenemen tot 16,6%, stelt het college in de uitgangspuntennota een voorkeursscenario voor waar deze 16,6% pas in 2030 wordt gerealiseerd. Dus òf halverwege deze periode worden de doelen uit het coalitieakkoord al bij het grof vuil gezet, òf het college gaat er vanuit dat er tussen 2022 en 2030 niets gebeurt. Als Enschede in 2050 volledig duurzaam wil zijn, dan zullen we in 2030 ca. 40% van onze energiebehoefte duurzaam moeten opwekken. Dáár zou de energievisie dan ook vanuit moeten gaan.

Het lijkt er dan ook steeds meer op dat dit college maatschappelijk gevoelige besluiten zoveel mogelijk voor zich uit probeert te schuiven. Uitstel op uitstel voor de energievisie, en dan komen met een voorkeursscenario dat niet verder kijkt dan de eigen neus lang is. Volgende colleges moeten blijkbaar maar de kastanjes uit het vuur halen, het huidige college durft zich er niet aan te branden.

Natuurlijk zal door de betrokken partijen ten stelligste worden ontkend dat er bewust wordt vertraagd en misschien is het ook wel niet bewust. Maar leg ons dan eens uit hoe het kan dat de energievisie keer op keer wordt uitgesteld en dat het opstellen nu al 3,5 jaar (bijna een volledige collegeperiode!) moet gaan duren? Als het college zegt zich wel bewust te zijn van belang en urgentie, dan wordt het hoog tijd dat we dat in concrete voorstellen en resultaten gaan zien. Zolang die uitblijven wordt het voor GroenLinks steeds moeilijker er op te kunnen vertrouwen dat dit college en deze wethouder in staat zijn voldoende stappen te zetten op weg naar een duurzaam Enschede.