Omdat het politieke handwerk zich vooral afspeelt in commissies en gemeenteraad delen wij graag de behaalde successen. Hier zijn we trots op:

Buurt-energieplannen

Bij de Nota van Uitgangspunten Energievisie hebben we de motie Buurt-energieplannen ingediend. De concrete plannen voor de energietransitie moeten vooral samen met bewoners en betrokkenen in de buurten worden opgesteld. Onze motie is met ruime meerderheid aangenomen.

Gemeente geeft het goede voorbeeld

Motie gemeente geeft het goede voorbeeld. Bijna unaniem aangenomen. Enschede gaat volop inzetten op het verduurzamen van panden die horen tot het gemeentelijk bezit. Indien nodig worden daken van panden geschikt gemaakt voor zonnepanelen. Idee: goed voorbeeld doet volgen.

Actief verantwoorden geleerde lessen

Motie Actief verantwoorden over geleerde lessen. Unaniem aangenomen. De gemeente Enschede wil graag een lerende organisatie zijn. Uit bijv. het jaarverslag van de klachtencommissaris blijkt dat leren voor de gemeente geen vanzelfsprekendheid is. Het College zal in de jaarlijkse gemeenterekening een verantwoording opnemen waarin wordt beschreven hoe de gemeente omgaat met klachten, bezwaar en beroep, de uitkomsten van juridische procedures en maatschappelijke discussie, en daarbij aangeeft welke lessen zijn getrokken voor de toekomst.

Ruimte voor alternatieve woonvormen

Bij het Woondebat in december hebben we de motie Ruimte voor Alternatieve Woonvormen en Circulair Duurzaam Bouwen ingediend. Het College ging vooral voor de traditionele woonvormen zoals rijtjeshuizen en eengezinswoningen. Dat moet en kan anders. Wij willen ook tiny houses, kanoeroewoningen etc. Voor elk wat wils. Motie aangenomen met grote meerderheid. Er wordt nu onderzocht waar de behoefte ligt.

Winter Nood Nacht Opvang

We zijn al langere tijd bezig rondom de daklozenopvang. Gelukkig zijn er recent toezeggingen gedaan ten aanzien van de groep daklozen die al langere tijd alleen in de winternoodopvang worden gezien. Eerst hebben we gepleit voor verruiming van die opvang, maar dat zien de opvanginstellingen helemaal niet zitten: als de Winter Nood Nacht Opvang bijna altijd open is, wordt deze op een verkeerde manier geclaimd is de ervaring. Na twee gesprekken met de instellingen en de wethouder erbij is afgesproken dat er in januari een planning komt die aangeeft wanneer het geregeld is dat de bedoelde groep goed opgevangen kan worden, in speciale doorstroom plekken die worden ingericht bij Tactus en in een aanvulling op de beschikbare woonplekken voor de doelgroep, zoals Paradijsvogelwoningen. Wordt vervolgd, maar een mooi resultaat.

Global Goals Enschede

Motie: Enschede Global Goals Gemeente. Met grote meerderheid aangenomen. De Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties omvatten 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen en zijn onderdeel van de wereldwijde duurzaamheidsagenda tot 2030. Deze goals treffen ook het beleid van gemeenten. Enschede wordt aangemeld als SDG gemeente en samen met de VNG wordt uitgezocht hoe het beste invulling kan worden gegeven aan Enschede als Global goals gemeente.

Groene leefstad als vierde pijler van citymarketing

Amendement: Groene Leefstad als 4e pijler toevoegen aan de citymarketing visie. Unaniem aangenomen. Dit is super mooi! Groen als positieve waarde verankerd aan onze stad. Het punt staat goed op de kaart.

Creatieve broedplaatsen niet misbruiken

Motie: Creatieve broedplaatsen niet misbruiken. Bijna unaniem aangenomen. Mbt de subsidie die beschikbaar is vanuit het rijk voor meer cultuur is nu afgesproken dat het meeste geld ook bij de creatieve broedplaatsen terecht komt. Het doel is o.a. om talenten te behouden.